Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op de website van het Zilvermeer. Op deze webpagina vind je informatie over onze privacyverklaring. De disclaimer en ons cookie beleid vind je terug op de aparte pagina over deze website.

Aangepast op 17/01/2023 op basis van AVG wetgeving 25 mei 2018

1. TOEPASSING

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met uw gegevens.

Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer maakt als overheidsdienst deel uit van de groep provincie Antwerpen. De zetel van het Zilvermeer is gelegen aan Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol. Meer informatie over de activiteiten vindt u op www.zilvermeer.be.

Het Zilvermeer is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U moet erop kunnen vertrouwen dat het Zilvermeer zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het Zilvermeer een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het Zilvermeer persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

In alle andere gevallen zullen we u vragen om toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Het gebruik van cookies op de website
 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft
 • Gebruik van contactgegevens in het kader van klantenbinding, promotionele en marketingdoeleinden
 • Verwerken van gerichte foto’s en video’s: close-ups, portret

Naast gerichte beelden, maakt het Zilvermeer ook sfeerbeelden (niet-gericht) van haar activiteiten, evenementen en van het openbaar domein. Deze beelden kunnen als illustratiemateriaal gepubliceerd worden via de officiële communicatiekanalen van het Zilvermeer. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heeft u recht op verwijdering (zie punt 3.7 B).

2. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy[1].

Het Zilvermeer treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

[1] Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

3. VERZAMELING VAN DE GEGEVENS

Het Zilvermeer kan uw contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, enz., verzamelen via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden,  nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 • Het Zilvermeer vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.
 • Het Zilvermeer raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.
 • Het Zilvermeer ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag.

Wanneer u het publiek beschikbare wifi-netwerk van het Zilvermeer gebruikt dan houdt het Zilvermeer de volgende gegevens bij gedurende 6 maanden.

 • MAC-adres van uw toestel
 • IP-adres (die wij zelf uitreiken)
 • Websites die u bezoekt (enkel de domeinen, niet de pagina’s zelf)
 • Tijdstip van het bezoek

4. VERWERKING VAN DE GEGEVENS

a)     De verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van de groep provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0207.725.597).

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het Zilvermeer en de groep provincie Antwerpen. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het Zilvermeer en de groep provincie Antwerpen kunnen samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

b)     Doeleinden voor de verwerking

De groep provincie Antwerpen verzamelt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het voeren van correspondentie, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven, aanwerven van nieuwe medewerkers of wanneer u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden uw gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van uw vraag. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken (toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang) is afhankelijk van de vooropgestelde doeleinden.

Het Zilvermeer kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

5. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Het Zilvermeer bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

6. OVERDRACHT AAN DERDE PARTIJEN

Het Zilvermeer zal uw gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. Het Zilvermeer beschouwt uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel doet het Zilvermeer een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal het Zilvermeer er steeds op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Het Zilvermeer legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

7. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u volgende rechten die u kan uitoefenen:

A. U kunt uw gegevens inkijken

Wilt u inzage in de gegevens die het Zilvermeer over u verwerkt, laat het dan weten. 

Als u uw recht van inzage uitoefent zal het bestuur u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

B. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het Zilvermeer over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

C. U kunt uw gegevens laten verwijderen

U kunt altijd vragen om gegevens die het Zilvermeer bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Dit is het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens berust uitsluitend op uw toestemming en u beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Het Zilvermeer heeft het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. U kunt u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

In welbepaald gevallen kan u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die het Zilvermeer nodig heeft om die juistheid te controleren; en
 • uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

E. U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan het Zilvermeer hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

F. U kunt u verzetten tegen automatische profilering

Het Zilvermeer maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

Het beleid van het Zilvermeer is erop gericht dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op u betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

G. Het recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door het Zilvermeer op uw toestemming gebaseerd is, kan u op ieder ogenblik de door u gegeven toestemming intrekken.

H. Tot wie kan u zich richten?

U kan zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer):

Provincie Antwerpen

E-mail: informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

Bij vragen of opmerkingen over beleid bescherming persoonsgegevens:

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Adres: Zilvermeerlaan 2400 Mol

Tel.: 014 82 92 00

Email: info@zilvermeer.be

Website: www.zilvermeer.be

 

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Het Zilvermeer zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. De uitoefening van uw rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kan u uw gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die u terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kan u zich afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het Zilvermeer? Surf dan zeker naar:

U kan ook daar een klacht indienen.

8. PROFILERING VOOR MARKETING DOELEINDEN

Profilering kan omschreven worden als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke voorkeuren en interesses.

(Zie punt 3.7 F) Momenteel verwerkt het Zilvermeer geen persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in 3.4.

Indien wel,  gebruikt het Zilvermeer in de mate van het mogelijke enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering.

9. VERZAMELING GEGEVENS OVER GEBRUIKSGEDRAG VAN DE WEBSITE

Naast het gebruik van cookies registreert het Zilvermeer gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar best vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren. In sommige gevallen kunnen gegevens, al dan niet verkregen worden via een derde partij.

Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot: het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd etc.

Voor de verzameling van deze gegevens maakt het Zilvermeer gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden: Google Analytics.

10. OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Het Zilvermeer kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op https://www.zilvermeer.be/over-deze-website.html. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur u via zijn website of andere communicatiekanalen.