Update 27/03: Maatregelen coronavirus voor Zilvermeer

publish date
27.03.2020

Update corona maatregelen (27/03/2020)

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie maximaal bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. Deze nieuwe maatregelen gaan in op vrijdag 27 maart 2020 en blijven ten minste tot en met 19 april 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om extra maatregelen te nemen en na te leven!

Er werd o.a. beslist dat iedereen maximaal thuis moet blijven om externe contacten te beperken.

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zal daarom het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer volledig gesloten blijven, zowel de dagrecreatiezone als de camping tot voorlopig 19 april.

Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer dankt je voor je inspanningen en vraagt om met de nodige kalmte de volgende maatregelen te volgen.

We passen de informatie aan van zodra we andere instructies krijgen. We blijven deze informatie delen op onze website www.zilvermeer.be en onze sociale media kanalen.

De aangepaste dienstverlening tijdens sluitingsperiode gedurende de coronacrisis vind je hier terug:

Onze diensten blijven per mail bereikbaar.
Wel zal de verwerking van uw mails met enige vertraging kunnen gebeuren.
Telefonisch zijn onze diensten beperkt bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 16 uur.

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Update corona measures (27/03/2020)

The deputation of the province of Antwerp has decided to contribute as much as possible to limiting the further spread of the coronavirus.

This in order to limit the number of infections as much as possible and to ensure that the health care system is not compromised and the optimal medical care is guaranteed. In particular for the most vulnerable persons.

On Friday 27 March 2020, the National Security Council decided to strengthen the existing measures.

These new measures will take effect on Friday 27 March 2020 and will remain in force at least until the 19th of april 2020.

These efforts appear necessary in order to prevent the further spread of the virus. It is now crucial to take and comply with additional measures!

It was decided, among other things, that everyone should stay at home as much as possible in order to limit external contacts.

In order to guarantee the safety of all employees and visitors, Zilvermeer will therefore stay completely closed, both the recreational area and the campsite until the 19 th of April for the time being.

It is therefore forbidden for visitors and campers to enter the domain until then.

Provincial Recreation Domain Zilvermeer thanks you for your efforts and asks you to follow the following measures with the necessary calmness.

We will update the information as soon as we receive other instructions. We will continue to share this information on our website www.zilvermeer.be and our social media channels.

The adjusted services during the closure period during the corona crisis can be found here:

Our services remain accessible by mail.
However, the processing of your mails may be delayed.
Our services can be reached by phone on weekdays between 10 and 16 hours.

Thank you for your understanding and solidarity.

Take good care of yourself and each other!

 

Volgende van de detaillijst