Update 24/04/2020: Verlenging coronamaatregelen tot en met 17 mei

publish date
24.04.2020

Update coronamaatregelen (24/04/2020)

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk terug te dringen en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april 2020 een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt. De gefaseerde afbouw betekent concreet voor recreatiedomein Zilvermeer dat de bestaande maatregelen worden verlengd. De maatregelen blijven ten minste tot en met 17 mei 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nog steeds nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om de maatregelen te blijven naleven!

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zal daarom het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer volledig gesloten blijven, zowel de dagrecreatiezone als de camping, voorlopig tot en met 17 mei.

Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.

APB Zilvermeer treft inmiddels voorbereidingen om na de geleidelijke versoepelingen van de huidige coronamaatregelen op een veilige en gezonde manier gedeeltelijk activiteiten herop te starten.

Camping Zilvermeer onderzoekt eveneens of jaarplaatsen en seizoenskampeerders gelijkgesteld zijn aan tweede verblijven (binnen België).

We blijven de komende weken alle informatie en het heropstartplan delen op onze website www.zilvermeer.be en onze sociale media kanalen.
(Onze abonnementhouders worden gaandeweg gecontacteerd.)

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer dankt je voor je inspanningen en vraagt om met de nodige kalmte de maatregelen te volgen.

De aangepaste dienstverlening tijdens sluitingsperiode gedurende de coronacrisis vind je hier terug:

Onze diensten blijven per mail bereikbaar.
Wel zal de verwerking van uw mails met enige vertraging kunnen gebeuren.
Telefonisch zijn onze diensten beperkt bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 16 uur.

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Update corona measures (24/04/2020)

The deputation of the Province of Antwerp has decided to contribute as a province to a maximum limitation of the further spread of the coronavirus.

This in order to reduce the number of infections as much as possible and to ensure that the health care system is not compromised and the optimal medical care is guaranteed. In particular for the most vulnerable persons.

The National Security Council announced on 24 April 2020 a relaxation of the measures against the coronavirus. The phased phasing out will mean that the existing measures for the Zilvermeer recreational area will be extended. The measures will remain in force at least until 17 May 2020.

These efforts are still necessary to prevent the further spread of the virus. It is now crucial to continue to comply with the measures!

In order to guarantee the safety of all employees and visitors, the Zilvermeer Provincial Recreation Area will therefore remain completely closed, both the daytime recreation area and the campsite, for the time being until 17 May.

It is therefore forbidden for visitors and campers to enter the domain until then.

APB Zilvermeer is now making preparations to partially restart activities in a safe and healthy way after the gradual relaxation of the current corona measures.

Camping Zilvermeer is also investigating whether annual pitches and seasonal campers are equivalent to second stays (within Belgium).

In the coming weeks we will continue to share all information and the restart plan on our website www.zilvermeer.be and our social media channels.
(Our season ticket holders will be contacted gradually).

Provincial Recreation Domain Zilvermeer thanks you for your efforts and asks you to follow the measures with the necessary calmness.

The adapted services during the closure period during the corona crisis can be found here:

Our services remain accessible by e-mail.
However, the processing of your mails may take place with some delay.
Our services can only be reached by phone on weekdays between 10 and 16 hours
.

Thank you for your understanding and solidarity.

Take good care of yourself and each other!

Corona maatregelen COVID-19

Volgende van de detaillijst