Update 16/04/2020: Verlenging coronamaatregelen tot en met 3 mei

publish date
16.04.2020

Update coronamaatregelen (16/04/2020)

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. De maatregelen blijven ten minste tot en met 3 mei 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nog steeds nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om de maatregelen te blijven naleven!

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zal daarom het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer volledig gesloten blijven, zowel de dagrecreatiezone als de camping, voorlopig tot en met 3 mei.

Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer dankt je voor je inspanningen en vraagt om met de nodige kalmte de volgende maatregelen te volgen.

We passen de informatie aan van zodra we andere instructies krijgen. We blijven deze informatie delen op onze website www.zilvermeer.be en onze sociale media kanalen.

De aangepaste dienstverlening tijdens sluitingsperiode gedurende de coronacrisis vind je hier terug:

Onze diensten blijven per mail bereikbaar.
Wel zal de verwerking van uw mails met enige vertraging kunnen gebeuren.
Telefonisch zijn onze diensten beperkt bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 16 uur.

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Update corona measures (16/04/2020)

The deputation of the province of Antwerp has decided to contribute as much as possible to limiting the further spread of the coronavirus.

This in order to limit the number of infections as much as possible and to ensure that the health care system is not compromised and the optimal medical care is guaranteed. In particular for the most vulnerable persons.

On 15 April 2020, the National Security Council decided to extend the existing measures.

These measures will remain in force at least until 3 May 2020.

These efforts appear necessary in order to prevent the further spread of the virus. It is now crucial to comply with additional measures!

In order to guarantee the safety of all employees and visitors, Zilvermeer will therefore stay completely closed, both the recreational area and the campsite, until the 3th of May for the time being. 

It is therefore forbidden for visitors and campers to enter the domain until then.

Provincial Recreation Domain Zilvermeer thanks you for your efforts and asks you to follow the following measures with the necessary calmness.

We will update the information as soon as we receive other instructions. We will continue to share this information on our website www.zilvermeer.be and our social media channels.

The adjusted services during the closure period during the corona crisis can be found here:

Our services remain accessible by mail.
However, the processing of your mails may be delayed.
Our services can be reached by phone on weekdays between 10 and 16 hours.

Thank you for your understanding and solidarity.

Take good care of yourself and each other!

 

Volgende van de detaillijst