Update 07/05/2020: Coronamaatregelen Zilvermeer

publish date
07.05.2020

Update coronamaatregelen (07/05/2020)

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 6 mei 2020 een versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt.

Wat deze gefaseerde afbouw met zekerheid betekent voor recreatiedomein Zilvermeer is nog niet gekend.

De maatregelen die nu lopen, blijven ten minste tot en met 17 mei 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nog steeds nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om de maatregelen te blijven naleven!

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zal daarom het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer volledig gesloten blijven, zowel de dagrecreatiezone als de camping, voorlopig tot en met 17 mei.

Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.
Ook voor vissers en individuele buitensporters blijft het domein gesloten.

APB Zilvermeer treft inmiddels voorbereidingen om na de geleidelijke versoepelingen van de huidige coronamaatregelen op een veilige en gezonde manier gedeeltelijk activiteiten herop te starten.

Aan onze bezoekers, kampeerders en zilvermeerliefhebbers vragen we met aandrang niet zelf contact op te nemen.

Wanneer we officieel meer informatie hebben via ministerieel besluit, zullen wij dit automatisch communiceren via de gekende weg. (website, sociale media, mailing aan onze abonnementhouders, mailing toeristische verblijven)

Wel geopend:

Zilvermeerhaven Port Aventura heeft goedkeuring gekregen om sinds 4 mei hun watersportactiviteiten terug op te starten.
Dit enkel onder de voorwaarde dat de aan hun voorgelegde maatregelen en richtlijnen worden gevolgd.
Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

We blijven de situatie opvolgen en brengen jullie de komende weken verder op de hoogte van alle informatie en het heropstartplan.

Zorg goed voor elkaar en jezelf!
Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

De  aangepaste dienstverlening tijdens sluitingsperiode gedurende de coronacrisis vind je hier terug:

Onze diensten blijven per mail bereikbaar.
Wel zal de verwerking van uw mails met enige vertraging kunnen gebeuren.
Telefonisch zijn onze diensten beperkt bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 16 uur.

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

ENGLISH

Update corona measures (07/05/2020)

On 6 May 2020, the National Security Council announced a relaxation of the measures against the coronavirus.

It is not yet known what this phased phasing out will mean for the Zilvermeer recreation area.

The measures currently in force will remain in force at least until 17 May 2020.

These efforts still appear to be necessary to prevent the further spread of the virus. It is now crucial to continue to comply with the measures!

 

In order to guarantee the safety of all employees and visitors, the Zilvermeer Provincial Recreation Area will therefore remain completely closed, both the daytime recreation area and the campsite, for the time being until 17 May.

It is therefore forbidden for visitors and campers to enter the domain until then. The domain will also remain closed to anglers and individual outdoor sports enthusiasts.

APB Zilvermeer is now making preparations to partially restart activities in a safe and healthy way after the gradual relaxation of the current corona measures.

We urge our visitors, campers and silver lake enthusiasts not to contact us themselves.

When we officially have more information via ministerial decree, we will automatically communicate this via the known route. (website, social media, mailing to our subscribers, mailing tourist stays)

Opened, though:

Silver Lake Port Port Aventura has received approval to restart their water sports activities since May 4.

This only under the condition that the measures and guidelines submitted to them are followed. Activities that do not involve physical contact, alone or in the company of persons living under the same roof and/or in the company of a maximum of two, always the same, other persons, respecting a distance of 1.5 meters between each person.

 

We will continue to monitor the situation and inform you in the coming weeks of all information and the restart plan.

Take good care of each other and yourself!

Thank you for your understanding and solidarity.

The  adapted services during the closure period during the corona crisis can be found here: Our services will remain available by mail. However, the processing of your mails may be delayed. Our services can be reached by phone on weekdays between 10 and 16 hours.

 

 

Corona maatregelen COVID-19

Volgende van de detaillijst