Update 13/05/2020: Verlenging coronamaatregelen tot en met 7 juni

publish date
13.05.2020

Update coronamaatregelen (13/05/2020)

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 13 mei 2020 een nieuwe versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt.

Wat betekent dit concreet voor Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer?

Domein Zilvermeer blijft volledig gesloten, zowel de dagrecreatiezone als de camping, voorlopig tot en met 7 juni om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen.
Het is voor bezoekers en kampeerders dus verboden om tot dan het domein te betreden.

Dagrecreatie
Het dagrecreatie gedeelte blijft volledig gesloten voor daguitstappen. Ook voor vissers en (individuele) buitensporters blijft het domein gesloten.

Duikers
Duiken is voorlopig niet mogelijk

Camping
Tot en met minstens 7 juni is de camping gesloten vanwege de COVID-19 maatregelen genomen door de Belgische Federale Overheid

APB Zilvermeer treft volop voorbereidingen om na de geleidelijke versoepelingen van de huidige coronamaatregelen op een veilige en gezonde manier gedeeltelijk activiteiten herop te starten.

Aan onze bezoekers, kampeerders en zilvermeerliefhebbers vragen we met aandrang niet zelf contact op te nemen.
Wij communiceren automatisch via de gekende weg. (website, sociale media, mailing aan onze abonnementhouders, mailing toeristische verblijven)

Wel geopend:

Zilvermeerhaven Port Aventura heeft goedkeuring gekregen om sinds 4 mei hun watersportactiviteiten terug op te starten.
Dit enkel onder de voorwaarde dat de aan hun voorgelegde maatregelen en richtlijnen worden gevolgd.

Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.


We blijven de situatie opvolgen en blijven jullie verder informeren rond het heropstartplan.

Houd nog even vol! Blijf gezond.

De  aangepaste dienstverlening tijdens sluitingsperiode gedurende de coronacrisis vind je hier terug:

Onze diensten blijven per mail bereikbaar.
Wel zal de verwerking van uw mails met enige vertraging kunnen gebeuren.
Telefonisch zijn onze diensten beperkt bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 16 uur.

Bedankt voor jullie begrip en solidariteit.

ENGLISH:

Update corona measures (13/05/2020)

On 13 May 2020, the National Security Council announced a further relaxation of the measures against the coronavirus.

What does this mean in concrete terms for the Zilvermeer Provincial Recreation Area?

The Zilvermeer Domain will remain completely closed, both the day-recreation zone and the camping site, for the time being until 7 June to guarantee the safety of visitors and employees.

It is therefore forbidden for visitors and campers to enter the domain until then.

Daytime recreation
The day recreation area remains completely closed for day trips. Also for anglers and (individual) outdoor sportsmen the domain remains closed.

Divers
Diving is not possible for the time being

Campsite
The campsite is closed until at least June 7 because of the COVID-19 measures taken by the Belgian Federal Government.

APB Zilvermeer is making plenty of preparations to partially restart activities in a safe and healthy way after the gradual relaxation of the current corona measures.

We urge our visitors, campers and silver lake enthusiasts not to contact us themselves.We communicate automatically via the known route. (website, social media, mailing to our subscribers, mailing tourist stays)

Opened, though:

Silver Lake Port Port Aventura has received approval to restart their water sports activities since May 4.
This only under the condition that the measures and guidelines submitted to them are followed.
Activities that do not involve physical contact, alone or in the company of persons living under the same roof and/or in the company of a maximum of two, always the same, other persons, respecting a distance of 1.5 meters between each person.

We will continue to monitor the situation and keep you informed about the restart plan.

Keep up the good work! Stay healthy.

The adapted services during the closure period during the corona crisis can be found here:

Our services remain accessible by mail.
However, the processing of your mails may be delayed.
Our services can only be reached by phone on weekdays between 10 and 16 hours.

Thank you for your understanding and solidarity.

Corona maatregelen COVID-19

Volgende van de detaillijst