Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

publish date
26.11.2021

Hieronder vind je de belangrijkste zaken terug die verband houden met domen Zilvermeer.

1.   Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

2.   Publieke evenementen

Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.

Publieke evenementen buiten: toegestaan. De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing. Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

_ _ _

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus importantes relatives à domen Zilvermeer.

1.   Activités de restauration

Le nombre de personnes par table est limité à 6. Un ménage peut partager une table, quelle que soit sa taille. Seuls les sièges à la table sont autorisés. Les heures d'ouverture seront limitées de 5 heures à 23 heures.

2.   Événements publics

Manifestations publiques en intérieur : seule la position assise est autorisée, selon les règles de la CST plus le masque buccal.

Manifestations publiques à l'extérieur : autorisées. Les modalités de l'industrie de la restauration s'appliquent. L'entrée en vigueur des mesures pour les événements organisés par des professionnels est fixée au 29 novembre.

_ _ _ 

Below you will find the most important matters relating to domen Zilvermeer.

1.   Catering activities

The number of people per table is limited to 6. A household may share a table, irrespective of its size. Only seats at the table are permitted. The opening hours will be limited from 5 am to 11 pm.

2.   Public events

Indoor public events: only sitting allowed, according to the rules of CST plus mouth mask.

Public events outside: permitted. The modalities of the catering industry apply. Entry into force of the measures for events organised by professionals is 29 November.

_ _ _ 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Fragen zu domen Zilvermeer.

1.   Catering-Aktivitäten

Die Anzahl der Personen pro Tisch ist auf 6 begrenzt. Ein Haushalt kann sich einen Tisch teilen, unabhängig von seiner Größe. Es sind nur Sitzplätze am Tisch erlaubt. Die Öffnungszeiten werden von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends begrenzt.

2.   Öffentliche Veranstaltungen

Öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen: nur sitzend erlaubt, gemäß den Regeln der CST plus Mundschutz.

Öffentliche Veranstaltungen im Freien: erlaubt. Es gelten die Modalitäten des Gaststättengewerbes. Die Maßnahmen für Veranstaltungen, die von Fachleuten organisiert werden, treten am 29. November in Kraft.